SONEL MPI 506 – vynikající kompaktní multitasker

7. 4. 2022

V jednoduchosti je síla! Při zkoumání elektrických sítí nízkého napětí v budovách bychom jistě ocenili přístroj, který nám umožní provádět všechna potřebná měření a zároveň neinvestovat do měřicího přístroje s rozšířenými funkcemi, které nevyužijeme při každodenní práci, navíc v kompaktních rozměrech. Splňující tyto potřeby Sonel představil nový multifunkční přístroj MPI 506 pro revize elektroinstalací.

Cílem je zvýšit ergonomii a co nejvíce zjednodušit život uživatele. Pouzdro přístroje MPI-506 je malé a praktické. Obsahuje technologicky vyspělý systém, který umožňuje přesně měřit impedanci zkratové smyčky (i v obvodech chráněných proudovými chrániči), všechny parametry proudového chrániče, kontinuitu pospojování, izolační odpor, síťové napětí, frekvenci a sled fází.

Velký, podsvícený displej zaručuje spolehlivé čtení a 990 paměťových záznamů eliminuje potřebu dělat si poznámky během měření. Pouzdro je vyrobeno v krytí IP67 a je pokryto speciálním elastomerovým materiálem, díky kterému je přístroj odolný proti poškození a může tak pracovat ve velmi nepříznivých podmínkách. Pomocí osvětleného otočného přepínače tlačítek na čelní straně měřiče se volí funkce měření a její podrobné nastavení. Tyto parametry si přístroj pamatuje i v případě úplného vybití baterie. Při měření v zásuvkách lze místo měřicích kabelů (ukončených hroty nebo krokosvorkami) použít adaptér WS-03 se síťovou zástrčkou. Po jeho připojení není třeba definovat typ příslušenství – přítomnost adaptéru je detekována automaticky a měřič se sám zkalibruje.

Pro usnadnění měření v průmyslových zásuvkách (16-, 32-, 63-ampér) lze přístroj dovybavit volitelnými adaptéry řady AGT. MPI-506 splňuje požadavky normy EN 61557 ve všech rozsazích měření.

Měření impedance zkratové
smyčky

Testování prvků RCD

Přístroj umožňuje měření impedance zkratové
smyčky v sítích s napětím 180 … 270 V (měření v obvodech L-PE a LN) a napětím 180 … 460 V (měření v obvodu LL) s frekvencí 50 nebo 60 Hz. V měřicí lze nastavit jmenovité napětí (220/380 V, 230/400 V nebo 240/415 V) – na základě měřič automaticky vypočítá předpokládaný zkratový proud s rozlišením mezi fázovým a sdruženým napětím. Měření impedance smyčky je možné v obvodech L-PE a L-N i L-L. Hodnota měřicího proudu je 7,6 A při 230 V (maximálně 13,3 A při 440 V).

Na displeji jsou ve výsledku zobrazeny tyto parametry: naměřená impedance zkratové smyčky, napětí, při kterém bylo měření provedeno, odpor, reaktance a
předpokládaný zkratový proud. Všechny naměřené hodnoty jsou pak uloženy do paměti přístroje. Velmi důležitou funkcí přístroje je měření impedance zkratové smyčky v obvodu L-PE, v instalacích chráněných proudovými chrániči (se jmenovitým proudem 30 mA nebo vyšším) bez jejich vybavení. Přestože se měření provádí velmi malým proudem (<15 mA), rozlišení měření je 0,01 Ω a chyba měření mírně převyšuje chybu při měření provedeného proudem 7,6 / 13,3 A.

Pokud je síťové napětí stabilní, trvá měření jen několik sekund. Při nestabilním napětí nebo poruchách se doba měření prodlouží (při velkých výkyvech napětí nebo poruchách může měření trvat až 30 sekund) – ale pouze pro zaručení přesnosti výsledku

MPI-506 umožňuje měření parametrů proudového chrániče typu AC a A. Zkoušku lze provést u prvků s jmenovitými proudy 10, 15, 30, 100, 300 a 500 mA; bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním a selektivních. Ve všech případech je možné měřit vybavovací proud a čas i dodatečně dotykové napětí a odpor ochranného vodiče. Poslední dva parametry jsou určeny bez vybavení proudového chrániče. Vybavovací proud se měří postupně dokud nedojde k vybavení chrániče. Čas vybavení lze měřit pro násobek jmenovitého proudu: 0.5, 1, 2 nebo 5. Měření střídavým proudem lze provést pro signál začínající kladnou nebo zápornou půlvlnou nebo stejnosměrným proudem – pro pulzující kladný nebo záporný proud.

Můžete si vybrat mezi manuálním režimem (každé měření spouští uživatel samostatně) a automatickým režimem (kde je role uživatele omezena na zahájení měření a zapnutí RCD po každém vybavení). Parametry prováděných zkoušek si uživatel zvolí sám. Může vybrat provedení buď všech nebo jen některých dostupných testů RCD (vypínací proud, doba vybavení pro různé hodnoty jmenovitého proudu, typ křivek). Měřidlo je navíc schopné během automatického měření měřit také impedanci zkratové smyčky (v obvodu L-PE s nízkým proudem). To umožňuje provést všechna požadovaná měření pro daný bod po jedné inicializaci a poté výsledky uložit do paměti. Kromě manuálního a automatického režimu má MPI-506 další unikátní funkci pro měření času a vybavovacího proudu během jediného vybavení chrániče

Měření izolačního odporu

Měření odporu a kontinuity
pospojování

Další funkcí přístroje je měření izolačního
odporu. K dispozici jsou následující testovací
napětí: 100 V, 250 V a 500 V. Velkou výhodou podporující bezpečnost uživatele je automatické vybití testovaného objektu přes vnitřní odpor prováděné po ukončení nebo přerušení měření. Rozsah měření je od 100 kΩ do 599,9 MΩ.

MPI-506 umožňuje nízkonapěťové měření odporu a měření kontinuity pospojování v souladu s požadavky normy EN 61557-4. Měření spojitosti se provádí proudem o velikosti 200 mA v obou směrech s napětím na otevřených svorkách v rozsahu 4…20 V (do 400 Ω). Odpor lze měřit malým proudem
(do 15 mA) s akustickou signalizací v rozsahu nepřesahujícím 1999 Ω. Pro testování jsou vhodné vodiče libovolné délky. Před měřením je pouze nutné je kompenzovat v měřidle – po této operaci si přístroj pamatuje odpor testovacích vodičů a odečítá jej od naměřené hodnoty, zobrazuje pouze odpor testovaného objektu. Funkce testu odporu jsou chráněny proti možným uživatelským chybám. Například– pokus o spuštění měření pod napětím aktivuje alarmový signál a zobrazí příslušné varování.

Test správnosti zapojení
PE vodiče

Měření síťového napětí
a frekvence

Pomocí MPI-506 je možné zkontrolovat, zda napětí mezi dotykovou elektrodou přístroje a PE vodičem nepřekračuje 50 V. Tato funkce je dostupná při testování proudových chráničů a zkratové smyčky v obvodu L-PE. Pro provedení měření se po připojení přístroje k měřicímu bodu dotkněte tlačítka START (tlačítko je kovové a tvoří dotykovou elektrodu). Pokud je na ochranném vodiči zjištěno napětí nad 50 V zobrazí se na displeji příslušné varování a ozve se nepřetržité pípání. Integrováním dotykové elektrody do tlačítka START je zaručeno, že při každém měření impedance zkratové smyčky (v obvodech L-PE) nebo RCD se kontroluje správná funkce PE, což je z bezpečnostních důvodů mimořádně výhodné.

Po připojení přístroje k síti se před každým
měřením zobrazí naměřená hodnota napětí
(kromě odporu a spojitosti). Navíc po
zvolení funkce „U, f“ přístroj zobrazí napětí
(rozsah 0,0…500 V) a frekvenci sítě.

Test sledu fází

Paměť přístroje

Přístroj má také integrovaný tester sledu
fází. Pro snadné připojení do třífázových
16, 32 a 63 ampérových zásuvek lze zakoupit
speciální adaptéry řady AGT. Tyto adaptéry
lze použít i pro další měření – zkratová
smyčka, proudové chrániče nebo izolační
odpor.

Výsledky měření lze uložit do paměti přístroje. Paměť je rozdělena do 10 bank po 99 záznamech a může uložit až 10 000 jednotlivých měření. Každý záznam bude ukládat výsledky několika různých testů (chybová smyčka, parametry RCD, izolační odpor, spojitosti) v závislosti na potřebách, aby bylo možné optimálně využít paměť. Uživatel si může libovolně zvolit číslo banky a buňku, do které se výsledek uloží. Po dalším měření MPI-506 nabídne zápis do další dostupné buňky, ale umožňuje nastavit i jakoukoli jinou. Obsah paměti je dostupný z displeje měřiče nebo přes počítač – díky vestavěnému Bluetooth modulu. Pomocí softwaru Sonel Reports PLUS můžete automaticky připravit dokumentaci provedených testů. Přístroj je napájen čtyřmi alkalickými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi typu

Vybavení

Standardním vybavením měřiče MPI-506 je sada testovacích kabelů, kabel s jednofázovou síťovou zástrčkou, hrotové sondy a krokosvorky. Všechny tyto doplňky spolu s měřičem jsou v praktickém látkovém pouzdru. Volitelnou výbavou může být kromě popsaných průmyslových zásuvkových adaptérů také adaptér TWR-1J pro měření proudových chráničů nezapojených do instalace, adaptér EVSE-01 usnadňující testování nabíjecích stanic pro elektromobily, testovací kabely 5, 10 nebo 20 m pro kontrolu kontinuity a počítačový software Sonel Reports PLUS pro vytváření testovacích protokolů.

Tech Aid Czech Branch s.r.o.
Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
Tel.: +420 606 319 143
E-mail: sedlak@tacb.cz
www.tacb.cz


Použití ohebných kabelů a šňůr u elektrických vedení

Pro pevná vedení mohou být používány ohebné kabely, pokud se splní požadavky normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Pro pevná vedení mohou být použity též ohebné vodiče nebo jádra podle HD 516. Zařízení určené k tomu, aby se s ním při jeho používání pohybovalo, musí být připojeno pomocí ohebného kabelu nebo šňůry. Výjimkou jsou zařízení napájená z přívodních kolejnic. Nepřenosné zařízení, kterým se čas od času pohne, aby se připojilo, vyčistilo apod., např. sporák nebo instalační jednotky určené pro zapuštění do plovoucí podlahy, musí být připojeny pomocí ohebných kabelů nebo šňůr. Pro ochranu ohebných izolovaných vodičů se mohou používat ohebné elektroinstalační trubky.