Bezpečnost ve fotovoltaice – SONEL MPI 540-PV

7. 4. 2022

Velmi rychlý a dynamický vývoj fotovoltaických instalací, který ve světě v posledních letech probíhá je působivý. Je to do značné míry způsobeno odklonem od tradičních neobnovitelných zdrojů energie. Větší sociální povědomí a převzetí odpovědnosti vlád jednotlivých zemí za klima kolem nás si vynucuje posun energetického sektoru směrem k zelené energii. Technologie se navíc neustále vyvíjí, což má za následek nižší náklady. Když k tomu připočteme neustálý růst cen energií na trhu všimneme si, že ekonomická rovnováha je pro fotovoltaický sektor stále příznivější. Jedná se o klíčový fenomén v kontextu dalšího vývoje FV systémů.

MPI 540-PV

Bohužel často při pokusu o zvýšení ziskovosti investic dochází ke snížení úrovně bezpečnosti samotného fotovoltaického zařízení a tím i zvýšením rizika provozu a servisu zařízení. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby fotovoltaické zařízení po instalaci splňovalo všechny bezpečnostní požadavky a aby její provedení odpovídalo platným předpisům. Spolehlivostí FV instalace si můžeme být jistí provedením příslušných zkoušek při přejímce a také prováděním pravidelných kontrol celé instalace. Právním základem je zde především norma EN 62446, definující způsob a rozsah bezpečnostní kontroly fotovoltaických instalací.

Dodržování zde uvedených pokynů výrazně snižuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Měření umožňují určit nejen bezpečnost, ale také účinnost dané instalace a jejích prvků. Norma rozděluje testy na kategorie 1 a 2 a doplňkové testy. Abyste však vůbec mohli zahájit kontrolu, musíte mít příslušné měřicí přístroje. Sonel MPI-540-PV je multifunkční měřič parametrů elektrických a fotovoltaických instalací. Zařízení bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky norem EN 61557 a EN 61010, čímž je zajištěna adekvátní přesnost a bezpečnost při práci.

Měřič nabízí široké možnosti v oblasti zkoušek ochrany před úrazem elektrickým proudem a analýzy kvality energie a úspěšně jej použijeme pro zkoušky kategorie 1 definované normou.

EN 62446, které zahrnuje:

  • Test kontinuity
  • Měření zemního odporu
  • Měření izolačního odporu na DC straně
  • Měření napětí naprázdno UOC
  • Měření zkratového proudu ISC
  • Měření provozních proudů a výkonů na DC a AC straně
  • Měření efektivity invertoru

Norma požaduje, aby před zahájením měření kategorie 1 byly provedeny všechny zkoušky instalace na straně střídavého proudu. Jejich rozsah je definován standardem HD 60364. I v tomto případě skvěle poslouží měřič MPI 540 PV. Měřením parametrů FV instalace, jako je zkratový proud Isc nebo napětí naprázdno Uoc, můžete rychle ověřit správné zapojení modulů v řetězci, jejich polaritu a provoz. Měření lze provádět pro celý řetězec panelů nebo pro jeden modul. Výrobce obvykle uvádí parametry jednotlivých prvků FV systému měřené v STC (standardní zkušební podmínky: 25 ° C, 1000 W/m²).

Pro účely srovnání může měřič automaticky převést výsledky na podmínky STC – uživatel potřebuje pouze zadat další údaje ve formě záření a teploty. V takovém případě lze uložit katalogové parametry fotovoltaických panelů do databáze modulů umístěné v měřiči. Je to nutné pro převody a pro vyhodnocení výsledku měření. Kontinuita ochranného pospojování a uzemňovací odpor na DC straně se měří stejným způsobem jako na AC straně. V případě testů izolačního odporu je rozdíl v tom, že měření se provádějí pod napětím, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti.

Hodnoty provozních proudů a výkonu na DC a AC straně je nutné kontrolovat během provozu obou instalací. Na základě těchto měření ověříme účinnost invertoru a porovnáme ji s účinností deklarovanou výrobcem. Díky uložení výsledků do paměti měřiče je lze dále použít ve zkušebním protokolu. Zde bude užitečný specializovaný software Sonel Reports PLUS. Sonel MPI-540-PV má kromě velkého množství měřicích funkcí velmi bohaté příslušenství. Obsahuje mimo jiné příslušenství určené pro testování fotovoltaických instalací: DC kleště C-PV, adaptér PVM-1 zajišťující bezpečnost a ochranu před elektrickým obloukem nebo adaptéry pro konektory MC4, běžně používané ve fotovoltaice.

Tyto vlastnosti ocení zejména revizní technici provádějící přejímací měření v elektrických fotovoltaických instalacích.